• Thứ bảy 06/06/2020 12:06

Bình Định hoàn thiện chính sách khuyến công

09/09/2019

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách trong lĩnh vực khuyến công đã được cấp trung ương phê duyệt, Sở Công Thương Bình Định đã nhanh chóng triển khai, vận dụng phù hợp với thực tế địa phương, giúp công tác khuyến công phát huy tốt hiệu quả, tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh.

binh dinh hoan thien chinh sach khuyen cong
Nhiều chính sách khuyến khích phát triển CNNT

Ngay sau khi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công được ban hành, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời là cơ sở pháp lý cho hoạt động khuyến công tại địa phương.

Theo đó, giai đoạn 2012-2018, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến khích, ưu đãi phát triển công nghiệp, khuyến công địa phương phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể như: Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN); quy hoạch phát triển làng nghề TTCN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định…

Tuy nhiên, theo đại diện Sở Công Thương Binh Định, qua quá trình triển khai các chính sách đã bộc lộ hạn chế, một số nội dung chưa được quy định cụ thể, chưa phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của cơ sở CNNT. Nhanh chóng khắc phục những hạn chế trên, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác liên quan, Sở Công Thương đang xây dựng, điều chỉnh một số văn bản, như: Điều chỉnh Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định; điều chỉnh Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định; quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương.

Cũng theo đại diện Sở Công Thương Bình Định, việc rà soát, sửa đổi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến công là rất cần thiết, nhằm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương mới ban hành, tạo thành hệ thống các văn bản pháp quy đầy đủ, đồng bộ. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc thực thi pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả của hoạt động khuyến công tại địa phương.

Với sự nhanh nhạy trong công tác triển khai, linh hoạt trong vận dụng chính sách, Sở Công Thương Bình Định đã thực hiện tốt chức năng làm cầu nối và tiếp sức cho các cơ sở CNNT, làng nghề phát triển bằng nguồn kinh phí khuyến công; thu hút được nhiều thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất; các cơ sở sản xuất tăng mạnh cả về số lượng và quy mô sản xuất; sản phẩm công nghiệp, TTCN ngày càng đa dạng; mẫu mã và chất lượng sản phẩm được cải thiện; một số sản phẩm đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, đang từng bước xây dựng và bảo vệ thương hiệu.

Đáng lưu ý, dưới sự hỗ trợ của công tác khuyến công, những sản phẩm truyền thống, thế mạnh của tỉnh như nông-lâm sản và thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ đang dần được sản xuất với quy mô hàng hoá, xuất khẩu với giá trị kinh tế lớn. Các cơ sở CNNT nâng cao được năng lực quản lý, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và phát triển bền vững.

Bùi Việt

Scroll