• Thứ tư 26/06/2019 01:49

Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững phản ánh đầy đủ bức tranh kinh tế-xã hội

09/04/2019

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam. Đây là bộ chỉ tiêu liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng, nhằm cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm về vấn đề này.

bo chi tieu thong ke phat trien ben vung phan anh day du buc tranh kinh te xa hoi
Có 13 chỉ tiêu liên quan đến lao động trong 158 chỉ tiêu tại Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Thưa ông, Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước?

Bộ chỉ tiêu này với 158 chỉ tiêu của 17 mục tiêu chung, 115 mục tiêu cụ thể và có mục tiêu chung của quốc tế là “không ai bị bỏ lại phía sau”. Điều này thể hiện ở các nhóm chỉ tiêu đặc thù, riêng lẻ như: Nhóm chỉ tiêu về giảm nghèo, về xóa đói, về bình đẳng giới, về nhóm người yếu thế…

Có được bộ chỉ tiêu này là có được bức tranh kinh tế-xã hội đầy đủ nhất, giúp Đảng, Chính phủ đánh giá thực chất tình hình kinh tế-xã hội. Đồng thời, là căn cứ xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021–2030 về Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 2021–2025.

Vậy chúng ta đang có những thuận lợi và khó khăn gì khi triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu này, thưa ông?

Về thuận lợi, Việt Nam có hệ thống thống kê tập trung. Với đầu mối là cơ quan Tổng cục Thống kê và thống kê các bộ, ngành, để có sự thống nhất phương pháp luận, có sự điều phối, phối hợp giữa các bên để triển khai thực hiện bộ chỉ tiêu này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn gặp khó khăn khi thực hiện. Thứ nhất, đội ngũ nhân lực làm công tác thống kê các bộ, ngành còn hạn chế, chất lượng chưa đồng đều. Thứ hai, sự phối hợp của các đơn vị, tổ chức cá nhân trong cung cấp thông tin cho ngành thống kê còn hạn chế. Thứ ba, trong bối cảnh cắt giảm chi tiêu, giảm chi phí cho nhà nước thì cũng ảnh hưởng phần nào đến chất lượng hoạt động của ngành thống kê.

Trước những khó khăn đó, Tổng cục Thống kê xác định phải tự đổi mới, có đột phá để thực hiện nhiệm vụ được giao, như: Đổi mới nghiên cứu, xem xét lại nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học công nghệ trong thu thập thông tin. Riêng với nguồn nhân lực, với vai trò là đơn vị chủ trì, điều phối, Tổng cục Thống kê sẽ có hướng dẫn tập huấn nghề nghiệp chuyên môn về phương thức thu thập số liệu cho nhân lực thống kê ở các bộ, ngành được giao nhiệm vụ triển khai Bộ chỉ tiêu này.

Việc triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu sẽ theo 2 lộ trình. Lộ trình A thực hiện trong năm nay, lộ trình B thực hiện từ năm 2025. Vậy đâu là nhiệm vụ ưu tiên của ngành thống kê?

Tổng cục Thống kê với vai trò điều phối, thẩm định giúp 22 bộ, ngành hiểu được nội dung của các chỉ tiêu, tập huấn cho các bộ, ngành địa phương hiểu được chỉ tiêu đó.

Tiếp đó là, ưu tiên phải tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, từ đó xác định được thông tin đầu vào, xác định nguồn thông tin thu thập để biên soạn bộ chỉ tiêu này, đặc biệt là chỉ tiêu mới. Trong bối cảnh thông tin có rất nhiều nguồn, không phải chỉ dựa vào điều tra thống kê, hồ sơ hành chính, chế độ báo cáo thống kê mà còn cần nghiên cứu dữ liệu mở.

Chúng tôi cũng đặt mục tiêu, làm sao để các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ và tầng lớp dân cư hiểu chỉ tiêu phản ánh cái gì, hay nói cách khác là làm thế nào để chỉ tiêu có sức sống, có tiếng nói.

Tôi nghĩ không ai phản ánh bức tranh kinh tế tốt hơn người làm công tác thống kê vì họ hiểu, diễn giải tốt. Đó là những ưu tiên hàng đầu với hệ thống thống kê nhà nước của Việt Nam trong thực hiện Bộ chỉ tiêu này. Tùy thuộc chỉ tiêu đó được biên soạn, phân tổ như nào, 2 năm hay theo quý, chúng tôi sẽ công bố các chỉ tiêu này.

Xin cảm ơn ông!

Bộ Chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu thống kê cụ thể, trong đó có 55 chỉ tiêu liên quan đến trẻ em, 48 chỉ tiêu liên quan dân số và phát triển, 13 chỉ tiêu liên quan lao động, 70 chỉ tiêu liên quan đến giới, 19 chỉ tiêu liên quan môi trường và biến đổi khí hậu cùng nhiều chỉ tiêu liên quan người khuyết tật. Tổng cục Thống kê thực hiện 62 chỉ tiêu, còn lại là các chỉ tiêu được giao cho 22 bộ, ngành có liên quan thực hiện. Việc thực hiện chia làm hai lộ trình, lộ trình A triển khai ngay từ năm 2019; còn lại khoảng 10 chỉ tiêu sẽ thực hiện trong lộ trình B bắt đầu từ năm 2025.

Thu Phương (thực hiện)

Mới nhất
Scroll