• Thứ ba 02/06/2020 20:35

Bước tiến trong cải cách thuế

09/04/2019

Nhờ hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hành thu, cắt giảm nhiều đầu mối quản lý và đơn giản thủ tục hành chính (TTHC), Tổng cục Thuế đã và đang tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

buoc tien trong cai cach thue
Ngành thuế tích cực cải cách, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

3 năm vừa qua (2016-2018), tỷ lệ huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ thuế bình quân trên GDP đã đạt 24,9% (giai đoạn 2011-2015 là 23,4%); trong đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt 21,0% GDP. Cơ cấu nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) đã có những chuyển biến tích cực, với số thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao, đạt 76,6% tổng thu NSNN (giai đoạn 2006-2010 là 58,9%, giai đoạn 2011-2015 là 67,8%), đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược cải cách hệ thống thuế đã đề ra là tăng dần tỷ trọng nguồn thu trong nước để bù đắp thuế xuất nhập khẩu giảm do tham gia hội nhập quốc tế cắt giảm thuế quan và sự biến động thất thường của giá dầu.

Song song với công tác hành thu, ngành thuế đã tập trung mạnh mẽ vào việc cải cách thể chế và đã đạt được những bước tiến lớn. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế đã được đẩy mạnh theo hướng ngày càng đơn giản, rõ ràng, minh bạch hơn, giảm tần suất kê khai nộp thuế, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Ngành thuế đã tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng quản lý rủi ro, xây dựng và hoàn thiện các quy định chống chuyển giá, chế độ kế toán nội địa.

Từ 2016 đến 2018, ngành thuế đã đẩy mạnh cung ứng dịch vụ thuế điện tử trên toàn quốc. Tính đến hết năm 2018, trên cả nước đã có 697.963 doanh nghiệp (DN) khai thuế điện tử (đạt tỷ lệ 99,83%); 686.315 DN hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và 673.516 DN hoàn thành việc đăng ký với ngân hàng (chiếm 96,33% tổng số DN đang hoạt động cả nước). Chỉ tính riêng trong năm 2018, các DN đã thực hiện trên 3 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với tổng số tiền là 583.597 tỷ đồng.

Thời gian qua, ngành thuế cũng đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tăng cường năng lực thực thi, triển khai nhiệm vụ, tinh gọn đầu mối, phù hợp với công tác quản lý và tình hình thực tế tại từng địa bàn. Trong đó, đã tham mưu và trình Bộ Tài chính ban hành các văn bản pháp quy nhằm cụ thể hoá Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu đến hết năm 2020 thu gọn bộ máy ngành thuế còn 420 chi cục thuế (giảm 291 chi cục). Trong năm 2018, ngành thuế đã triển khai thí điểm hợp nhất 34 chi cục thuế tại 6 cục thuế thành 16 chi cục thuế khu vực để rút kinh nghiệm tiến tới sắp xếp các chi cục thuế của 57 cục thuế còn lại. Đồng thời, thực hiện tinh gọn đầu mối các phòng thuộc Tổng cục Thuế, cục thuế và các đội thuế thuộc chi cục thuế. Tính đến 31/12/2018, bộ máy của toàn ngành thuế có 17 vụ, 3 ban mềm với 20 phòng tại cơ quan Tổng cục Thuế (giảm 27 phòng); 63 cục thuế tỉnh, thành phố với 789 phòng, 693 chi cục và 4.870 đội thuế (giảm 18 chi cục thuế và 203 đội thuế).

Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính xem xét, đề xuất duy trì và kiện toàn bộ phận quản lý rủi ro với tư cách là đơn vị độc lập để thực hiện chức năng quản lý một cách đồng bộ và thống nhất; kiện toàn Vụ Pháp chế tại Tổng cục Thuế và giao nhiệm vụ pháp chế thuộc phòng tổng hợp, nghiệp vụ dự toán tại 63 cục thuế; bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Vụ Kê khai và kế toán thuế tại Tổng cục Thuế và kiện toàn bộ máy kế toán thuế nội địa của cơ quan thuế các cấp, dự kiến đồng bộ với chế độ kế toán thuế nội địa trong toàn ngành thuế. Cơ quan thuế đã điều chỉnh dần cơ cấu công chức theo chức năng và theo đối tượng quản lý, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với các cấp quản lý.

Phải khẳng định rằng, Tổng cục Thuế là một trong những đơn vị đi đầu đẩy mạnh cải cách hành chính rất hiệu quả. Điều này được minh chứng trong kết quả đánh giá về mức độ thuận lợi về thuế qua các năm không chỉ các tổ chức, cá nhân trong nước thừa nhận mà cả các tổ chức quốc tế đánh giá, xếp hạng về môi trường kinh doanh cũng thừa nhận và đánh giá cao. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để ngành thuế tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách và thể chế quản lý thuế trong thời gian tới, phù hợp với thực tiễn trong nước và bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng.

Đến nay, hệ thống chính sách, pháp luật về thuế đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế, bao quát cơ bản được các nguồn thu cần điều tiết trong nền kinh tế, huy động sát các nguồn và thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách, cơ bản đảm bảo cho nhà nước cân đối được thu-chi, đầu tư phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Lan Ngọc

Mới nhất
Scroll