• Thứ năm 06/10/2022 13:25

Đồng Nai: Tập trung xây dựng phát triển con người toàn diện

18/12/2021

Nhằm truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam thời kỳ mới, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch 8554/KH-UBND tập trung xây dựng con người tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện.

Đồng Nai: Tập trung xây dựng phát triển con người toàn diện
Đồng Nai sẽ đẩy mạnh việc bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc

Kế hoạch 8554/KH-UBND của tỉnh Đồng Nai nhằm truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,nhưng vẫn chú trọng bảo vệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên về bản lĩnh chính trị, văn hóa của con người Việt Nam.

Theo như kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 7 nội dung. Cụ thể, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức, đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Đồng Nai thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tỉnh sẽ tích cực tuyên truyền, xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; Hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự tôn và chấp hành pháp luật; Đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội; Khẳng định tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; Nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn; Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; Chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, làm tha hóa con người.

Tỉnh sẽ tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Đồng thời tỉnh sẽ quan tâmchú trọng, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, triển khai thực hiện tốt các quy định về văn hóa trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Tỉnh sẽ xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh và phát triển toàn diện; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm văn hóa có giá trị; tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa với các địa phương trong nước, và các quốc gia trên thế giới.

Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tỉnh nhà; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tỉnh cũng tiếp tục tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật, xây dựng quy chế, cơ chế gắn kết, phối hợp giữa các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo quản lý văn học, nghệ thuật của tỉnh.

Kế hoạch thực hiện của tỉnh cho thấy Đồng Nai rất chú trọng việc xây dựng và giữ gìn hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay.

L.N

Tags:
dam-ca-mau-pvcfc-2022
Mới nhất
Scroll