Bộ Công Thương xếp thứ 6/18 bộ về mức độ chuyển đổi số

Theo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh – DTI 2020- được công bố chiều 19/10/2021, Bộ Công Thương với số điểm 0,4516 xếp thứ 6/18 bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công.

Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy chủ đề năm 2020 được chọn là “Chuyển đổi số khởi đầu khát vọng cho một thập kỷ hành động”.

Căn cứ trên Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đã ban hành, lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh trong năm 2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT;) sẽ dùng Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh để theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước. Như vậy, tiêu chí ứng dụng CNTT được thay thế bằng chỉ số chuyển đổi số.

Kết quả, DTI 2020 cấp tỉnh trung bình là 0,3026; DTI 2020 của các bộ cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,3982 và DTI 2020 của các bộ không cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,2342.

Xếp đầu bảng khối các bộ ngành có cung cấp dịch vụ công là Bộ Tài chính với 0,4944 điểm, xếp cuối cùng là Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội với số điểm 0,2472.

Ở khối các tỉnh thành phố trên cả nước, Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ nhất với 0,4874 điểm, xếp ở vị trí cuối cùng là Ninh Thuận với 0,2108 điểm.

Kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới.

Trên bình diện các bộ, chuyển đổi số không chỉ là chuyển đổi số trong hoạt động của bộ, không chỉ đơn giản là hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn là dẫn dắt, thúc đẩy chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Báo cáo DTI 2020 được tổng hợp từ 4 nguồn thông tin dữ liệu, thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh theo 3 nhóm: các bộ cung cấp dịch vụ công, các bộ không cung cấp dịch vụ công và các tỉnh.

Quang Lộc

Nguồn: kinhtevn.com.vn